תפילות לברית המילה

תפילה בעת בכי התינוק הנימול

"יהי רצון מלפניך ה´אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה אנחנו
ובני ביתנו בריאים וחזקים בפרנסה והצלחה ושלום וכל טוב.
לעבדך באמת ובשמחה. ותוכלל תפילתי עם בכיית הילד,
ויקויים בי הפסוק: "שמע ה´ תחינתי, ה´ תפילתי יקח".
וימלא ה´ יתברך כל משאלות לבנו לטובה. אמן."
"ותמהר לגאול את עמך ישראל גאולה שלימה בחסד וברחמים
ותגלה את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כולו.
אנא ה´ אל תשיבנו ריקם מלפניך, לישועתך קיויתי ה´.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה´ צורי וגואלי."

תפילת היולדת

"אנא האל הגדול והנורא, ברוב חסדך אבוא ביתך
לזבוח לך זבח תודה על כל הטובות אשר גמלת לי.
אפפוני חבלים, וצירים אחזוני, בצר לי קראתי אליך
ותשמע מהיכלך קולי והיית בעזרי, ריפאת כל תחלואי
עטרני חסד ורחמים. עד הנה עזרוני רחמיך, אנא אל תנטשני
לנצח, הואל אלוה וברך את אמתך.
חזקני ואמצני, אותי ואת אישי, ונגדל את הילד אשר נולד לנו
ליראתך ולעבדך באמת וללכת אורח מישרים.
שמור את הילד הרך בכל דרכיו, חננו דעה בינה והשכל, ותן חלקו
בתורתך ותקדש את שמך הגדול. ואני תפילתי לך עת רצון, אלוהים
ברב חסדך, ענני באמת ישעך. אמן."